fbpx

Zasady i Warunki Sprzedaży

 1. Postanowienia Ogólne

1.1

Niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży („Warunki Ogólne”) mają zastosowanie, kiedy jako konsument („Klient”) składasz zamówienie za pomocą strony internetowej www.monikaborlin.pl i innych powiązanych stronach („Strona internetowa”) oraz poprzez korespondencję mailową. Umowa sprzedaży zawierana jest między Tobą i Moniką Danielewicz Borlin (zwana także zamiennie „Usługodawcą), z siedzibą na ul.Stanisława Dygata 8/6, 01-748  Warszawa, zarejestrowaną pod numerem  NIP 5342360796 . Szczegółowe informacje kontaktowe i pozostałe informacje na temat Monika Danielewicz Borlin dostępne są na stronie internetowej. Warunki Ogólne dotyczą tylko Klientów będących konsumentami. 

1.2

Klient musi mieć ukończone 18 lat, aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez korespondencję mailową. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wprowadzenia zmian w zamówieniu Klienta (np. jeśli Klient podał niepoprawne dane osobowe i / lub na koncie Usługodawcy widnieje brak zapłaty za zamówienie).

1.3

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostaną wyprzedane, ani w przypadku błędów graficznych lub typograficznych na stronie, np. błędy w opisie produktu lub innych specyfikacji technicznych, niedokładne ceny i korekty cen (spowodowane na przykład zmianą cen od dostawców lub zmianą kursów walut) lub nieprawidłowe informacje o tym, czy produkt jest dostępny w magazynie. Usługodawca ma prawo do sprostowania takich błędów i do zmiany lub aktualizacji wszystkich powiązanych informacji. W przypadku stwierdzenia niedokładnej ceny produktu zamówionego przez Klienta, Usługodawca w sposób naturalny powiadomi niezwłocznie Klienta i będzie czekać na zatwierdzenie przez Klienta zmienionej ceny przed kontynuowaniem procesu realizacji zamówienia. Wszystkie obrazy na mojej stronie internetowej należy traktować wyłącznie jako autorskie fotografie. Wybrane fotografie dostępne w sprzedaży są wyszczególnione w odpowiedniej zakładce na stronie.

1.4

Strona internetowa i cała jej zawartość są własnością firmy Monika Danielewicz Borlin. Wszystkie informacje są chronione prawem własności intelektualnej, prawem autorskim oraz przepisami marketingowymi. Oznacza to, że cała zawartość nie może być kopiowana ani wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 

 1. Kontrakty i Zamówienia

2.1

Aby móc złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, Klient musi zaakceptować Warunki Ogólne. Akceptując niniejsze Warunki Ogólne, Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów w nich zawartych, a także potwierdza, że przeczytał wszystkie informacje na temat danych osobowych i plików cookie, a także wyraża zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności Usługodawcy przedstawioną tutaj

2.2

Umowa kupna zostaje zawarta, gdy Usługodawca potwierdzi zamówienie Klienta. Odbywa się to w momencie, gdy Klient otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia z Usługodawcą. Usługodawca zachęca Klienta, aby zawsze zapisywał potwierdzenie zamówienia i podawał je w przypadku jakichkolwiek przyszłych kontaktów z Usługodawcą związanych z zamówieniem. Klient ma prawo anulować swoje zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez Usługodawcę. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, Usługodawca zwróci wszystkie należne płatności dokonane przez w związku z zamówieniem. 

 1. Informacje o Kliencie itp.

Przy składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Klient potwierdza, że wszystkie podane informacje są poprawne i pełne oraz, że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie błędy w dostarczonych informacjach. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków Ogólnych. 

 1. Składanie zamówień.

4.1 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych oraz w ofercie PDF. są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4.2 Zamówienie są przyjmowane drogą mailową i można je składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane, numer telefonu, adres e-mail oraz dane do faktury (imię, nazwisko oraz adres). Usługodawca w momencie złożenia przez Klineta zamówienia jest uprawniony do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. W wypadku gdy dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem, a jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

4.4 Usługodawca nie jest płatnikiem VAT.

4.5 Klient może zapłacić za swoje wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, a także do zmiany metody płatności.

4.6 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w mailowym potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 1. Oferty Specjalne

5.1

Usługodawca może zaproponować na stronie internetowej oferty specjalne, które mogą mieć korzystniejsze warunki w porównaniu z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych, na przykład w odniesieniu do płatności lub przedłużonego prawa do odstąpienia od umowy. Wszelkie takie warunki będą obowiązywać przez okres trwania oferty specjalnej i dotyczą produktów określonych przez Usługodawca w związku z tą ofertą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich ofert specjalnych w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu lub wycofaniu takiej oferty specjalnej niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie bez żadnych zmian. Oferty Specjalne dotyczące określonych produktów na stronie są ważne tylko przez ograniczony czas / do momentu wyczerpania zapasów. 

 1. Wysyłka i Dostawa 

6.1

Produkty są zazwyczaj dostarczane w ciągu liczby dni roboczych wskazanych na stronie internetowej. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o brakujących danych, które uniemożliwią dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

6.2

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Ceny zależne są od wielkości i ciężaru przesyłki. Cena przesyłki podana jest na stronie lub w ofercie PDF. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki uwzględniających wagę lub wielkość przesłyki.

6.3

Termin realizacji zamówienia to 15 dni roboczych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni roboczych w sytuacjach spowodowanych przez firmy zewnętrzne. Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta o wydłużającym się czasie realizacji zamówienia.

6.4 Wysyłki odbywają się raz w tygodniu, w środę.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Usługodawcy.
7.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy dobrze zapakować, musi on być w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy, uprzednio kontaktując się ze sprzedającym na adres email monika.borlin@gmail.com
7.4 Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

7.5 Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni na wskazany przez klienta numer konta bankowego.

 1. Reklamacje i gwarancja

8.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.
8.2 Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
8.3 Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
8.4 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
8.5 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
8.6 Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Usługodawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 1. Linki

Usługodawca może podawać linki do innych stron internetowych, które są poza kontrolą Usługodawcy, a strony internetowe niezależne od Usługodawcy mogą udostępniać linki do tej strony internetowej. Usługodawca zawsze dokłada wszelkich starań, aby podawać linki tylko do tych stron internetowych, które stosują podobne zasady dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy bezpieczeństwa jak określone w Polityce Prywatności Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za ochronę poufności, informacji ani danych osobowych podawanych przez Klienta na innych stronach internetowych. Klient powinien zawsze zachować ostrożność i zapoznać się z przepisami dotyczącymi danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych. 

 1. Siła Wyższa

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma Monika Danielewicz Borlin poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i Usługodawca mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym. 

 1. Zmiany w Warunkach Ogólnych

Firma Monika Danielewicz Borlin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach Ogólnych w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Warunków Ogólnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Warunków Ogólnych przez Klienta (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy Usługodawca poinformuje Klienta o tych zmianach. Firma Monika Danielewicz Borlin zaleca jednak, by Klient regularnie sprawdzał aktualności na stronie internetowej, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Warunkach Ogólnych. 

 1. Rozdzielność

Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie przez jakikolwiek sąd, organ lub sąd polubowny uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część zapisu i inne zapisy pozostają ważne i wykonalne w pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Wszelkie zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi wytycznymi i poradami prawnymi.

 1. Postanowienia końcowe

13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
13.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).