fbpx

Polityka prywatności

W związku ze zmianami dotyczącymi Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) poniżej znajdziecie informacje o zasadach ochrony prywatności, które obowiązują od 25 maja 2018 roku.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Monika Danielewicz prowadząca działalność pod nazwą Monika Danielewicz Borlin z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dygata 8/6.
 2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres mailowy monika.borlin@gmail.com.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych lub Państwa dzieci pozwala na zawarcie i wykonanie umowy/umów o wykonanie sesji zdjęciowej bądź sprzedaż fotografii autorskich pomiędzy Panią/Panem a Monika Danielewicz Borlin, spełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych), badania satysfakcji ze współpracy oraz zapotrzebowania na produkty lub usługi oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na wykorzystanie wizerunku do celów prezentacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po realizacji umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
  – potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
  – podmiotów współpracujących zapewniających między innymi takie usługi jak na przykład: przechowywania danych, hostingu i operatorów logistycznych w tym firmom kurierskim. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora.
 6. Mają Państwo prawo do informacji w jaki sposób i w jakim czasie przetwarzane są jego dane, możecie zażądać sprostowania swoich danych lub ich usunięcia, macie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez kontakt z administratorem danych osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).
 8. Administrator danych,dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i może być wycofane w każdym czasie w takiej samej formie w jakiej zgoda na ich przetwarzanie została zawarta.